OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) OSVČ Heřman Markus, se sídlem Ejpovice 226, 33701 Rokycany, IČO: 722 24 321, DIČ: CZ6509270295 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě přijetí objednávky kupujícího prodávajícím (dále též „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a nepodnikající fyzickou osobou ( spotřebitelem), podnikající fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) a jsou její nedílnou součástí.

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek lze sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě pak mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Za účelem uzavření kupní smlouvy jsou prodávajícím nabízeny produkty (zboží) uvedené na webovém rozhraní obchodu, dále jen na, katalozích prodávajícího a dalších informačních materiálech. Cena jednotlivých produktů je uvedena vč. DPH a zahrnuje náklady spojené s dopravou apod. (viz níže).

2.2. Objednávku provede kupující vyplněním objednávkového formuláře a jeho odesláním prodávajícímu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném produktu, způsobu dodání vč. nákladů spojených s daným způsobem dodání a úhradě kupní ceny. Kupující je povinen v objednávce uvádět pravdivé a úplné údaje. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

2.3. Prodávající bez zbytečného odkladu po přijetí objednávky oznámí kupujícímu přiměřeným způsobem uzavření smlouvy vč. předpokládané doby dodání zboží.

2.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (např. výše kupní ceny) požádat kupujícího o opětovné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.5. Kupní smlouvu lze měnit pouze ujednáním prodávajícího a kupujícího v písemné formě.

2.6. Kupující může od uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Totéž platí i pro část zboží převzatého na základě uzavřené kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel spolu s fakturou/daňovým dokladem. Náklady spojené s takovým vrácením zboží nese kupující. Nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy vrátí prodávající stejným způsobem kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží kupujícím. V případě bezhotovostní platby nebude objednávka připravena k dodání, dokud nebude na účet prodávajícího připsána částka ve výši celé kupní ceny. Při bezhotovostní platbě je kupující povinen provést platbu na účet prodávajícího pod variabilním symbolem určeným prodávajícím.

3.4. V případě atypicky upravených výrobků a skleníků s vypalovacím lakem je kupující povinen před připravením zboží k dodání uhradit zálohu dle pokynu prodávajícího.

4. DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Zboží (s výjimkou skleníků se sklem viz níže), které se nachází na skladě prodávajícího nebo jeho dodavatele, se prodávající zavazuje připravit k dodání maximálně do 5 pracovních dní po uzavření smlouvy (platba hotově či na dobírku), nebo po úplném zaplacení kupní ceny (platba bezhotovostně na účet prodávajícího). Tato lhůta může být přiměřeně prodloužena s ohledem na okolnosti, které nejsou závislé na vůli prodávajícího (vyšší moc – přírodní kalamita, apod.). V případě, že zboží nebude možné připravit k dodání do 5 pracovních dní, oznámí prodávající předpokládaný termín, nebo nabídne kupujícímu jiný srovnatelný výrobek, který bude možné připravit k dodání v uvedené lhůtě.

4.2. Skleníky se sklem jsou dodávány ve lhůtě:

  1. skleníky HOBBY a VARIANT ve standardním provedení 2 až 4 týdny
  2. skleníky upravené podle požadavku zákazníka (atypické úpravy a barevné provedení) a skleníky PRIMUS 4 až 6 týdnů

4.3. Způsob dodání zboží určuje kupující (s výjimkou skleníků se sklem viz níže), přičemž má na výběr z těchto možností:

  1. vlastní odběr zboží ze sídla prodávajícího (kupující je v tomto případě povinen oznámit prodávajícímu nejpozději 5 dnů předem termín odběru),
  2. dodání zásilkovou službou dle platného ceníku zásilkové služby
  3. dodání vlastní autodopravou prodávajícího dle platného ceníku prodávajícího. Kupující je o termínu dodání informován telefonicky a písemně předem.

4.4. Skleníky se sklem jsou dodávány výhradně autodopravou prodávajícího.

4.5. V případě vlastního odběru skleníku se sklem kupujícím ze sídla prodávajícího, poskytne prodávající kupujícímu vratný obal na sklo oproti vratné záloze ve výši 450,- Kč.

4.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovanou dodávkou zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání.

4.7. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

4.8. Zboží je zasíláno pouze po území České republiky, zásilky mimo ČR jsou řešeny individuálně.

5. REKLAMACE

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má předmět kupní smlouvy

  1. takové vlastnosti, které prodávající popsal,
  2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí,
  3. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po předání věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

5.4. V případě poškození obalu zásilky musí kupující tuto skutečnost oznámit dopravci a nepřevzatou zásilku může vrátit prostřednictvím dopravce prodávajícímu. Kupující je povinen prohlédnout kompletnost a neporušenost skla ke skleníku ihned po předání věci, konstrukci skleníku nejpozději do 14 dnů od předání věci. V případě, že kupující neuplatní v těchto případech právo z vadného plnění bezprostředně poté, co vadu zjistil, nebude k ní později již přihlíženo.

5.5. Prodávající poskytuje na předmět koupě záruku v délce trvání 2 let, jíž se zavazuje, že věc bude po dobu 2 let způsobilá k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Na profily skleníků se vztahuje záruka v délce 10 let.

5.6. Byla-li kupujícím objednána montáž předmětu koupě, je kupující povinen připravit místo k montáži předmětu koupě dle pokynů prodávajícího, jinak je prodávající oprávněn montáž odepřít. V případě, kdy byla kupujícím objednána montáž předmětu koupě, běží záruční doba až ode dne provedení montáže.

5.7. Práva z vady se uplatňují písemně u prodávajícího, a to výhradně na adrese jeho sídla. Pro uplatnění nároku z vad je nutno prodejci uvést:

Pokud je reklamována neúplnost dodávky skleníku či jiného výrobku, musí být dále uvedeno přesné označení chybějící pozice dle balicího listu (číselné i slovní), je nutné přiložit (lze i v kopii, případně zaslat faxem) balicí list, kde je uvedeno jméno pracovníka, který osvědčil kompletnost a doklad o koupi (dodací list). Není- li oprava zboží možná a umožňuje-li to jeho povaha (vodní grily, zahradní nábytek, apod.) předá/zašle kupující prodávajícímu rovněž reklamované zboží. V opačném případě (smontovaný skleník, pařeniště, zastřešení bazénu,…) prodávající po dohodě s kupujícím zajistí technickou prohlídku reklamovaného zboží u kupujícího. Vrácení/výměnu reklamovaného zboží zajistí prodávající na své náklady. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Kupující dává vyplněním a odesláním objednávky souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím nebo přepravci, a to pro účel zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle prodávajícímu informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace prodávajícím nadále zasílány.

6.2. Kupující prohlašuje, že všechny jím poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného, platí tyto obchodní podmínky ve znění platném v den odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu.

7.2. Strany se zavazují, že všechny spory, které vzniknou ve spojitosti s touto smlouvou, budou nejprve řešeny smírnou cestou. Jestliže nebude spor vyřešen smírnou cestou, bude k jejich řešení povolán příslušný soud.

7.3. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2014.


HomeHomeKošík  

(prázdný)

Žádné produkty

Doručení 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně

Hledat

Nejprodávanější

  • Automatický otevírač skleníkových oken s pákovým mechanismem
  • Náhradní díl pro automatický otvírač skleníkových oken
Automatický otevírač skleníkových oken

Automatický otevírač skleníkových oken....

Náhradní díl pro automatický otvírač skleníkových oken

Náhradní díl pro automatický otvírač...

Zahradní pojezdový obrubník tmavě hnědý

Obrubníky. Zahradní pojezdový obrubník...

Zahradní chodníky a dlažba MISTR DLAŽDIČ přírodní kámen

Chodníky a dlažba. Zahradní chodníky a...

Zahradní pojezdový obrubník tmavě zelené barvy

Obrubníky. Zahradní pojezdový obrubník...

Všechny nejprodávanější

Partnerské stránky: Hobby zahrada | Top žena


Powered by PrestaShop